Close

جدیدترین محصول

مشاوره و دریافت برنامه غذایی
اطلاع رسانی
مکمل های برند اپتیموم
مکمل های برند GNC
اینجا هستید Skip Navigation Links
Loading the player ...
چربی سوزی با افدرین،کافئین و آسپیرین

چربی سوزی با افدرین،کافئین و آسپیرین

 ( تعداد بازدید : 13199 )
نویسنده :  فراز فرزانه رفعت

‫اﻓﺪرﯾﻦ ﯾﮏ داروی ﻣﻘﻠﺪ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ که ﺑــﺎ اﻓــﺰاﯾﺶ دﻣــﺎی ﺑــﺪن و ﮐــﺎھﺶ اﺷــﺘﮭﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺪن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻟﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﺼﺮف ﮐﻨـﺪ و در نتیجه ذﺧـﺎﯾﺮ ‫ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮد را ﮐﻢ ﮐﻢ از دﺳﺖ ﺑﺪھﺪ.

ECA
سه بار در روز
افدرین (Ephedrine) 25 mg
کافئین (Coffien) 20 mg
آسپرین (Asperine) 100 mg

‫ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت به ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺪرﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑـﯽ ھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ داروھﺎی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و آﺳﭙﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑـﻮده و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﺮای ﺳـﻮزاﻧﺪن ‫ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ از ﺗﺮﮐﯿﺐ داروھﺎی ﻓﻮق ﺑﮭﺮه ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ.

دوره " اﮐﺎ " در واﻗﻊ ﻣﻮﺛﺮ ﺗـﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺠـﺰه آﺳﺎ ﺗـﺮﯾﻦ دوره ﺑـﺮای ﺳـﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑـﯽ ھﺎﺳـﺖ ﺑﻄـﻮری که اﮐﺜـﺮ ﻗـﺮص ھـﺎی ﭼﺮﺑـﯽ ﺳـﻮزی که اﻣــﺮوزه در ‫ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻮق ﺳﺎخته ﺷﺪه اﻧﺪ .

‫ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓـﻮق از دو داروی ﻣﺤـﺮک اﻋـﺼﺎب ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ که ﯾﮑﯽ اﻓﺪرﯾﻦ ﺑــﺎ ﻗﺪرت اﺛﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺎﻻ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوزاﯾﯽ ﺧـﻮب که ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ورزﺷﮑﺎر در ﺣﯿﻦ رژﯾﻢ ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ که ھﻤـﺮاه ﺑـﺎ دوره اﮐـﺎ ﻣﯿﮕﯿـﺮد دﭼـﺎر ﺿـﻌﻒ ﺑـﺪﻧﯽ ﻧﮕـﺮدد و ﻣﻘـﺪاری ﻧﯿـﺰ از ﭼﺮﺑـﯽ ھــﺎی ذﺧﯿـﺮه ﺷـﺪه در ﺑـﺪن وی ﮐﺎسته ﺷــﻮد .

‫داروی ﺑﻌـﺪی داروی ﮐـﺎﻓﺌﯿﻦ اﺳـﺖ. ﮐـﺎﻓﺌﯿﻦ ﻣﺎده ای از ﮔـﺮوه ﻣﺘﯿـﻞ ﮔﺰاﻧﺘﯿﻦ ھﺎ که دارای اﺛـﺮات ﺑـﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾـﻢ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ به اﻓـﺪرﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. اﯾـﻦ دارو، ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺧـﺼﻮﺻﯿﺎت  ﮐﻠﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ ﺑـﺪن ﺑـﺪﻟﯿﻞ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﺼﺮف اﺳﯿﺪھﺎی ﭼـﺮب و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑـﯽ ھﺎی ﺑـﺪن وھﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺧﺎﺻــﯿﺖ ﭘﯿﺸﺎﺑﺰا ﺑﻮدن آن ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﭼﺮﺑـﯽ ھـﺎ و آب ﺑـﺪن و درنتیجه ﮐﻢ ﺷﺪن وزن و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﮔﺮدد.

آﺳﭙﺮﯾﻦ (اﺳﺘﯿﻞﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳـﯿﺪ) داروﯾـﯽ ﺿـﺪ درد و ﺿـﺪ اﻟﺘﮭـﺎب اﺳـﺖ و ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و ﮐﺪﺋﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ دردھﺎی نه ﭼﻨﺪان ﺷـﺪﯾﺪ در ﭘﺰﺷـﮑﯽ به ‫ﮐﺎر ﮔﺮفته ﻣﯿــﺸﻮد از اﯾــﻦ رو آﺳﭙﺮﯾﻦ را داروﯾـﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ دردھﺎی ﻋـﺼﺒﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨـﺪ در واﻗـﻊ اﯾـﻦ ﺧﺎﺻـﯿﺖ و ﺧﺎﺻـﯿﺖ دﯾﮕﺮی که در ﻣـــﻮرد آﺳـﭙﺮﯾﻦ وﺟــﻮد دارد ﯾﻌﻨــﯽ ﺷﮑــﺴﺘﻦ زﻧﺠﯿــﺮه اﺳـﯿﺪھﺎی ﭼــﺮب , ھــﻢ به ﻋﻨـﻮان داروﯾﯽ ﻣﺴﮑﻦ در ﻃﯽ دوره ﺳﺨﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑـﯽ ھـﺎ ﻋﻤـﻞ ‫ﻣﯿﮑﻨﺪ و ھﻢ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ به شکسته ﺷﺪن زﻧﺠﯿﺮه ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ به ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑﯽ ھﺎ ‫ﮐﻤﮏﻣﯿﮑﻨﺪ (اﺛﺮ دوم ﻣﻮرد اﺑﮭﺎم اﺳﺖ) .

‫البته ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂﻣﺤﻘﻘﯿﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ داروھﺎی ﻓـﻮق ﺑﺮای رﺳﯿﺪن به ﻣﻘﺼﻮد ﻧﮭﺎﯾﯽ که ھﻤﺎن ﮐﺎﺳﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ھﺎﺳﺖ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ .

دﻗﺖ ﺷﻮد که ﭼـﻮن ‫ﻣﺼﺮف داروھﺎی ﻣﻘﻠﺪ ﺳـﻤﭙﺎﺗﯿﮏ ‫ﺑﺎﻻﺧﺺ در ﺗﺮﮐﯿﺐﻓـﻮق اﻓـﺪرﯾﻦ ﺑﺎﻋـﺚ به ھﻢ ﺧﻮردن ﺧﻮاب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﺪن و اﯾﺠـﺎد ‫ﮐـﻢ ﺧـﻮاﺑﯽ ﻣﯿﮕـﺮدد ﻣـﺼﺮف آن به ھﻨﮕـﺎم ‫ﺧﻮاب بدلیل اﯾﺠـﺎد اﺧـﺘﻼل در ﺧـﻮاب ﺗﻮصیه ﻧﻤﯿﮕﺮدد .

‫ﺗﻮجه ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده از دوره اﮐﺎ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ داروھﺎی ﻣﻘﻠﺪ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗـﺮص ھـﺎی ﻻﻏـﺮی که در واﻗـﻊ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ از ھﻤﺎن داروھﺎی ﻣﺤﺮک ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ ھﺴﺘﻨﺪ , ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﻏـﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ‫و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺗﻐﺬیه ھﺮﮔﺰ و ھﺮﮔﺰ ﺑﺎﻋﺚﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﺮﻣﯽ از ﭼﺮﺑﯽ ھـﺎی ‫ﺷﻤﺎﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .

‫ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ دوره اﮐﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮﻗﺮص ھﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﺳﻮز ﻣـﻮﺛﺮ واﻗـﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد که ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﺬیه ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻨﻈﻢ ایروﺑﯿﮏ ﺑﺎﺷﺪ .

Text - ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺪرﯾﻦ به ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺧـﻮاص آﻣﻔﺘـﺎﻣﯿﻦ ھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ و اﯾﺠﺎد ﻗﺪرت و اﻧﺮژی ﻣـﻀﺎﻋﻒ در ﺑـﺪن ﺗﻮﺳـﻂ ورزﺷﮑﺎران ‫رشته های ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻤﭽﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﺮ ھﺎ، وزنه ﺑـﺮدار ھﺎ وﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎ ﺣـﺪود ﯾـﮏ ﺳــﺎﻋﺖ ﭘـﯿﺶ از ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺑـﺪﻧﯽ و ﯾــﺎ ﻣـﺴﺎبقه حدود (۲۵ ﺗـﺎ ۵۰ ﻣﯿﻠـﯽ ﮔـﺮم) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕـﺮدد.

که ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﺑـﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ و ﺗﻤﺮﮐـﺰ و ﺣﺎﻟﺖ ‫ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ در ﺑـﺪن گشته و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺑـﺪﻧﯽ را ﻧﯿـﺰ اﻓﺰاﯾﺶ‫ ﻣﯿﺪھﺪ .

‫داروی ﻓـﻮق ﺟـﺰء داروھﺎی ﻣﻤﻨﻮعه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . وﺟـﻮد آن در ادرار ورزﺷﮑﺎران که ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی دوﭘﯿﻨﮓ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن‫ آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﮭﺎ ﻣﯿﮕﺮدد .(ﺗﺎ ٣ اﻟﯽ ۴ روز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ).

‫ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﺎﻧﻄﻮر که در ﻣﻮرد ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ داروھﺎی ﻣﻘﻠﺪ ﺳﻤﭙﺎﺗﯿﮏ گفته ﺷـﺪ به ﻋﻠﺖ ﺑـﺎﻻ رﻓـﺘﻦ ﻓـﺸﺎر ﺧـﻮن که در اﺛـﺮ ﺗﻨﮓ ﺷﺪن رگ ھﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ ﻣـﺼﺮف اﻓـﺪرﯾﻦ در ورزﺷـﮑﺎران به ﻋﻨﻮان داروی ﻧﯿﺮوزا ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺎبقه ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ رﯾـﺴﮏ ‫اﺣﺘﻤﺎل حمله ﻗﻠﺒﯽ در آﻧﺎن ﻣﯿﮕﺮدد.

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۱۷
منبع : powerbuilding.blogfa.com

نظرات:

background
محصولات ویژه
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مکمل شاپ می باشد.
مشاوره رایگان با کارشناسان