بتا - آلانین مکمل ورزشی موثری است

آلانین آمینو اسیدی است که به تولید انرژی در طول تمرین کمک می کند . این آمینو اسید در کبد به قند خون بدل می شود ، ازطریق پروسه ای که با عنوان سیکل گلوکز آلانین شناخته می شود در حالی که این آمینو اسید در تولید بافت عضله یا تولید آنزیم ها نقشی ندارد ، ولی روی ظرفیت تمرین اثر دارد به خصوص عملکرد استقامتی
جامعه بین المللی تغذیه ورزشی در نشست خود چنین جمع بندی کردند که آلانین باعث افزایش سطوح کارنوزین عضله می شود و به عنوان یک سپر درون سلولی عمل می کند آلانین مکمل بی خطر با عوارض محدود شناخته می شود و باعث ارتقای کارایی ورزشی می شود به خصوص در فعالیت هایی که یک تا چهار دقیقه به طول می انجامند همچنین آلانین خستگی را در افراد مسن کاهش می دهد به ویژه وقتی با مکمل هایی مثل کراتین مصرف شود می تواند مفید تر باشد .
۱۳۹۴/۰۸/۲۷
www.supplementshop.ir
شرکت