مهدی مستجاب الدعوه بازرس جديد فدراسيون

به گزارش سايت رسمی فدراسيون بدنسازی و پرورش اندام مهدی مستجاب الدعوه به عنوان بازرس قانونی مجمع فدراسيون ، منصوب شد و كار خودش را آغاز كرد .

گفتنی است پيش از اين رضا چشمی در فدراسيون اين مسئوليت را بر عهده داشت كه بايد از تلاش های ايشان در طول مدت تصدی اين پست تشكر و قدردانی به عمل آورد .

۱۳۹۸/۱۲/۱۸
www.supplementshop.ir
نام شرکت: